top of page
callversation-02.png

Home

คุณจะเลือกอะไร

5

ถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วเจอฮิตเลอร์ตอนเป็นทารก คุณเลือกที่จะ

assssset-32.png

จับกดหมอน

หรือ

ปล่อยให้เติบโต

assssset-33.png
bottom of page