top of page
Untitled-1.gif

CO-CREATE WITH US!
CALLVERSATION QUESTION

g1.png
assssset-28.png

CHOOSE
YOUR TOPICS!

g2.png
Untitled-1-01.png
Untitled-1-02.png
Untitled-1-03.png
Untitled-1-04.png
Untitled-1-05.png
Untitled-1-06.png
assssset-28.png
assssset-15.png

HOW TO ENJOY CALLVERSATION

Ask Questions

โจทย์ของเราเป็นเพียง conversation starter เท่านั้นเพราะความสนุกของจริงอยู่ที่การซักถามและชวนกันพูดคุยกันถึงความคิดเห็นต่อประเด็นนั้นๆ ลองใช้โอกาสในการคุยครั้งนี้เพื่อรู้จักเพื่อนคุณให้มากขึ้นกันเถอะ!

Celebrate differences

การพูดคุยที่สนุกคือการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากของเรา 

ไม่แน่...คุณอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือเปลี่ยนจุดยืนในบางประเด็นไปเลยก็ได้

bottom of page